[1]
Y. B. Yakymchuk, A. V. Boychuk, A. Y. Franchuk, V. I. Koptyuk, and O. M. Yakymchuk, “TNF-α and TNF-R-1 level in pregnancy with ecotopic pregnancy”, J Educ Health Sport, vol. 9, no. 12, pp. 131–135, Dec. 2019.