[1]
V. G. Marichereda, S. G. Cherniyevskaya, T. Y. Moskalenko, I. M. Shevchenko, and N. V. Shevchenko, “Multivariate analysis of cellular immunity state in rhesus-sensitized women”, J Educ Health Sport, vol. 8, no. 7, pp. 606–614, Jul. 2018.