[1]
I. V. Savitsky, Y. V. Mizevich, I. V. Miastkivska, and V. I. Savitsky, “Rationale for the use of ‘Hemoglobin nectar plus’ in the treatment of erectile dysfunction”, J Educ Health Sport, vol. 7, no. 3, pp. 850–863, Mar. 2017.