[1]
V. M. Sirman, B. A. Nasibullin, L. M. Shafran, W. Zukow, and A. I. Gozhenko, “Kidney damage phenylhydrazine and methods of its pathogenetic correction”, J Educ Health Sport, vol. 7, no. 3, pp. 239–257, Feb. 2017.