[1]
J. Kocjan, “Impact of anxiety and depression to kinesiophobia (fear of movement) level among patients with cardiovascular diseases. A comparison study = Wpływ lęku i depresji na poziom kinezjofobii (lęku przed ruchem) wśród pacjentów z chorobami sercowo-naczyniowego. Badanie porównawcze”, J Educ Health Sport, vol. 6, no. 3, pp. 81–90, Mar. 2016.