Bigos, P., Dendys, K., Bieniasz, J., Kuźnicki, W., Matkowski, I. and Potyrała, P. (2023) “Diabetic peripheral neuropathy - advances in diagnosis and treatment”, Journal of Education, Health and Sport, 25(1), pp. 89–106. doi: 10.12775/JEHS.2023.25.01.009.