Popovych, Igor, Nataliya Kozyavkina, Yuliya Vovchyna, Nataliya Voronych-Semchenko, Walery Zukow, and Dariya Popovych. 2022. “Tensioregulome As an Accompaniment of Quantitative-Qualitative Blood Pressure Clusters”. Journal of Education, Health and Sport 12 (6):418-36. https://doi.org/10.12775/JEHS.2022.12.06.042.