Babelyuk, Valeriy, Nazariy Babelyuk, Igor Popovych, Anatoliy Gozhenko, Iryna Kyrylenko, Tetyana Korolyshyn, Galyna Dubkova, Marta Kovbasnyuk, Victor Hubyts’kyi, Volodymyr Kikhtan, Vira Musiyenko, Yuriy Dobrovolsky, Igor Korsunskyi, and Walery Zukow. 2022. “Effects of Transcutaneous Electrical Stimulation With the Device ‘VEB’ ® on the Human Body”. Journal of Education, Health and Sport 12 (2):313-35. https://doi.org/10.12775/JEHS.2022.12.02.033.