Kryzhevskyi, Yevhenii, Olga Bilyayeva, Sergiy Rykov, Iryna Shargorodska, Oksana Osadchaya, Yurii Barinov, and Mykola Petrovsky. 2021. “Study of New Pathogenetic Mechanisms of Diabetic Retinopathy Development in Patients With Diabetic Foot Syndrome”. Journal of Education, Health and Sport 11 (4):233-46. https://doi.org/10.12775/JEHS.2021.11.04.024.