Kuchma, Igor, Anatoliy Gozhenko, Sofiya Ruzhylo, Galyna Kovalchuk, Yaryna Nahurna, Walery Zukow, and Igor Popovych. 2021. “Immunotropic Effects of Nitrogenous Metabolites in Healthy Humans”. Journal of Education, Health and Sport 11 (5):197-206. https://doi.org/10.12775/JEHS.2021.11.05.020.