Kozyavkina, Nataliya, Nataliya Voronych-Semchenko, Yuliya Vovchyna, Walery Zukow, and Igor Popovych. 2020. “Autonomic and Endocrine Accompaniments of Quantitative-Qualitative Blood Pressure Clusters in Patients of Truskavets’ Spa”. Journal of Education, Health and Sport 10 (7):465-77. https://doi.org/10.12775/JEHS.2020.10.07.048.