Savytskyi, I. V., S. V. Tsypoviaz, R. G. Lenik, O. V. Bilash, R. H. Zashchuk, and I. V. Miastkivska. 2019. “Research of Effects by Donators Nitrogen of Oxygen in Complex Therapy During Experimental Peritonitis”. Journal of Education, Health and Sport 9 (12):282-97. https://doi.org/10.12775/JEHS.2019.09.12.029.