Yakymchuk, Yu. B., A. V. Boychuk, A. Yu. Franchuk, V. I. Koptyuk, and O. M. Yakymchuk. 2019. “TNF-α and TNF-R-1 Level in Pregnancy With Ecotopic Pregnancy”. Journal of Education, Health and Sport 9 (12):131-35. https://doi.org/10.12775/JEHS.2019.09.12.015.