Kozyavkina, O V, N V Kozyavkina, Voloshyn Т B, Hordiyevych М S, V I Lysovych, V Y Babelyuk, H I Dubkova, T A Korolyshyn, I R Mysula, D V Popovych, W Zukow, and I L Popovych. 2018. “Caused by Kozyavkin© Method Changes in Hand Function Parameters in Children With Spastic Form of Cerebral Palsy and Their EEGs, HRVs and GDVs Accompaniments”. Journal of Education, Health and Sport 8 (10):11-30. https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/5973.