Babelyuk, V., Babelyuk, N., Popovych, I., Gozhenko, A., Kyrylenko, I., Korolyshyn, T., Dubkova, G., Kovbasnyuk, M., Hubyts’kyi, V., Kikhtan, V., Musiyenko, V., Dobrovolsky, Y., Korsunskyi, I., & Zukow, W. (2022). Effects of transcutaneous electrical stimulation with the device “VEB” ® on the human body. Journal of Education, Health and Sport, 12(2), 313–335. https://doi.org/10.12775/JEHS.2022.12.02.033