Babelyuk, V., Tserkovniuk, R., Babelyuk, N., Zukow, X., Ruzhylo, S., Dubkova, G., Korolyshyn, T., Hubyts’kyi, V., Kikhtan, V., Gozhenko, A., & Popovych, I. (2021). The parameters of gas discharge visualization (biophotonics) correlated with parameters of acupuncture points, EEG, HRV and hormones. Journal of Education, Health and Sport, 11(12), 359–373. https://doi.org/10.12775/JEHS.2021.11.12.030