Mikos, E., Dmochowska, J., Kanon, K., Moqbil, S., & Góralczyk, W. (2021). Diagnosis of pleomorphic xanthoastrocytoma. Journal of Education, Health and Sport, 11(9), 457–461. https://doi.org/10.12775/JEHS.2021.11.09.059