Sirman, Y. V., & Savytskyi, I. V. (2019). Study of vasodilation processes. Journal of Education, Health and Sport, 9(12), 325–337. https://doi.org/10.12775/JEHS.2019.09.12.033