Nasalyk, R., Shkrobot, S., Sokhor, N., Milevska-Vovchuk, L., Duve, K., Nasalyk, B., Zukow, W., & Popovych, I. (2020). Characteristics of cerebral hemodynamics in patients with chronic brain ischemia. Journal of Education, Health and Sport, 10(11), 11–20. https://doi.org/10.12775/JEHS.2020.10.11.001