Savytskyi, I. V., Tsypoviaz, S. V., Lenik, R. G., Bilash, O. V., Zashchuk, R. H., & Miastkivska, I. V. (2019). Research of effects by donators nitrogen of oxygen in complex therapy during experimental peritonitis. Journal of Education, Health and Sport, 9(12), 282–297. https://doi.org/10.12775/JEHS.2019.09.12.029