(1)
Babelyuk, V.; Babelyuk, N.; Popovych, I.; Gozhenko, A.; Kyrylenko, I.; Korolyshyn, T.; Dubkova, G.; Kovbasnyuk, M.; Hubyts’kyi, V.; Kikhtan, V.; Musiyenko, V.; Dobrovolsky, Y.; Korsunskyi, I.; Zukow, W. Effects of Transcutaneous Electrical Stimulation With the Device “VEB” ® on the Human Body. J Educ Health Sport 2022, 12, 313-335.