(1)
Babelyuk, V.; Tserkovniuk, R.; Babelyuk, N.; Zukow, X.; Ruzhylo, S.; Dubkova, G.; Korolyshyn, T.; Hubyts’kyi, V.; Kikhtan, V.; Gozhenko, A.; Popovych, I. The Parameters of Gas Discharge Visualization (biophotonics) Correlated With Parameters of Acupuncture Points, EEG, HRV and Hormones. J Educ Health Sport 2021, 11, 359-373.