(1)
Kryzhevskyi, Y.; Bilyayeva, O.; Rykov, S.; Shargorodska, I.; Osadchaya, O.; Barinov, Y.; Petrovsky, M. Study of New Pathogenetic Mechanisms of Diabetic Retinopathy Development in Patients With Diabetic Foot Syndrome. J Educ Health Sport 2021, 11, 233-246.