(1)
Babelyuk, V.; Dobrovolsky, Y.; Korsuns’kyi, I.; Kuzenko, V.; Popovych, I.; Zukow, W. The Algorithm of the Electric Stimulator VEB-1 Software Operation. J Educ Health Sport 2020, 10, 403-409.