(1)
Sirman, Y. V.; Savytskyi, I. V. Study of Vasodilation Processes. J Educ Health Sport 2019, 9, 325-337.