(1)
Dzhyvak, V. G.; Dovhalyuk, A. I.; Paliy, I. R.; Klishch, I. M. Research of Stimulating Efficiency of Blood Allogeneic Plasma Fractions on Cell Proliferation in Vitro Conditions. J Educ Health Sport 2020, 10, 559-569.