(1)
Savytskyi, I. V.; Tsypoviaz, S. V.; Lenik, R. G.; Bilash, O. V.; Zashchuk, R. H.; Miastkivska, I. V. Research of Effects by Donators Nitrogen of Oxygen in Complex Therapy During Experimental Peritonitis. J Educ Health Sport 2019, 9, 282-297.