(1)
Yakymchuk, Y. B.; Boychuk, A. V.; Franchuk, A. Y.; Koptyuk, V. I.; Yakymchuk, O. M. TNF-α and TNF-R-1 Level in Pregnancy With Ecotopic Pregnancy. J Educ Health Sport 2019, 9, 131-135.