(1)
Polski, P.; Polska, P.; Tobiasz, M.; Turkosz, A. Diastasis Recti Abdominis. Surgical or a Physiotherapist Problem?. J Educ Health Sport 2019, 9, 354-358.