(1)
Mandera, A.; Pawlikowska, A.; Szuster, E. M.; Całkosiński, A.; Kostrzewska, P.; Majewski, M. The Pregorexia - Anorexia During the Pregnancy. J Educ Health Sport 2019, 9, 137-144.