(1)
Marichereda, V. G.; Rozhkovskaya, N. N.; Bubnov, V. V.; Bykova, N. A. Epigenetic Mechanisms of TNF╬▒ Activation in Patients With Endometrial Cancer. J Educ Health Sport 2018, 8, 606-610.