(1)
Shtanko, V. A.; Tofan, N. V.; Khyzhnyak, O. V.; Yablonska, V. B.; Novikov, S. A. Pharmacotherapy Efficacy and Safety Criteria Based on Spectral Shifts in Elder Patients With Arterial Hypertension and Coronary Artery Disease. J Educ Health Sport 2017, 7, 325-333.