(1)
Kozyavkina, O. V.; Kozyavkina, N. V.; Voloshyn Т. B.; Hordiyevych М. S.; Lysovych, V. I.; Babelyuk, V. Y.; Dubkova, H. I.; Korolyshyn, T. A.; Mysula, I. R.; Popovych, D. V.; Zukow, W.; Popovych, I. L. Caused by Kozyavkin© Method Changes in Hand Function Parameters in Children With Spastic Form of Cerebral Palsy and Their EEGs, HRVs and GDVs Accompaniments. J Educ Health Sport 2018, 8, 11-30.