(1)
Nosenko, E. N.; Golovatyuk, E. P.; Doroshenko, V. E.; Rutinskaya, A. V.; Parnitskaya, O. I. Expression of Pinopodies in Women With Endometry Hyperplasia Without Atipy and Fertility Disorders. J Educ Health Sport 2017, 7, 162-169.