(1)
Savitsky, I. V.; Mizevich, Y. V.; Miastkivska, I. V.; Savitsky, V. I. Rationale for the Use of "Hemoglobin Nectar Plus" in the Treatment of Erectile Dysfunction. J Educ Health Sport 2017, 7, 850-863.