(1)
Sirman, V. M.; Nasibullin, B. A.; Shafran, L. M.; Zukow, W.; Gozhenko, A. I. Kidney Damage Phenylhydrazine and Methods of Its Pathogenetic Correction. J Educ Health Sport 2017, 7, 239-257.