(1)
Kocjan, J. Impact of Anxiety and Depression to Kinesiophobia (fear of Movement) Level Among Patients With Cardiovascular Diseases. A Comparison Study = Wpływ lęku I Depresji Na Poziom Kinezjofobii (lęku Przed Ruchem) wśród pacjentów Z Chorobami Sercowo-Naczyniowego. Badanie porównawcze. J Educ Health Sport 2016, 6, 81-90.