(1)
Fajda, O. I.; Hrinchenko, B. V.; Snihur, O. V.; Barylyak, L. G.; Zukow, W. What Kerdoe’s Vegetative Index Really Reflects?. J Educ Health Sport 2015, 5, 279-288.