(1)
Kozhanova, A.; Chukhraeva, E.; Chuprikova, M.; Vladimirov, A.; Zukow, W.; Unichenko, A. The Method of Edge Anxiety-Depressive Disorder Correction in Patients With Diabetes Mellitus. J Educ Health Sport 2015, 5, 126-129.