[1]
Babelyuk, V., Babelyuk, N., Popovych, I., Gozhenko, A., Kyrylenko, I., Korolyshyn, T., Dubkova, G., Kovbasnyuk, M., Hubyts’kyi, V., Kikhtan, V., Musiyenko, V., Dobrovolsky, Y., Korsunskyi, I. and Zukow, W. 2022. Effects of transcutaneous electrical stimulation with the device “VEB” ® on the human body. Journal of Education, Health and Sport. 12, 2 (Feb. 2022), 313–335. DOI:https://doi.org/10.12775/JEHS.2022.12.02.033.