[1]
Mikos, E., Dmochowska, J., Kanon, K., Moqbil, S. and Góralczyk, W. 2021. Diagnosis of pleomorphic xanthoastrocytoma. Journal of Education, Health and Sport. 11, 9 (Sep. 2021), 457–461. DOI:https://doi.org/10.12775/JEHS.2021.11.09.059.