1.
DREIKOPEL, Tomasz. Łaciński przekład rozprawki Pseudo-Arystotelesa Peri\ tw=n a)retw=n kai\ kakiw=n Franciszka Tidicaeusa, profesora Gimnazjum Akademickiego w Toruniu. Folia Toruniensia [online]. 6 December 2019, T. 19, s. 155–162. [accessed 24.10.2021]. DOI 10.12775/FT.2019.008.