Dreikopel, T. (2019) “Łaciński przekład rozprawki Pseudo-Arystotelesa Peri\ tw=n a)retw=n kai\ kakiw=n Franciszka Tidicaeusa, profesora Gimnazjum Akademickiego w Toruniu”, Folia Toruniensia, 19, pp. 155–162. doi: 10.12775/FT.2019.008.