Dreikopel, Tomasz. 2019. “Łaciński przekład Rozprawki Pseudo-Arystotelesa Peri\ tw=n a)retw=n Kai\ kakiw=n Franciszka Tidicaeusa, Profesora Gimnazjum Akademickiego W Toruniu”. Folia Toruniensia 19 (December):155-62. https://doi.org/10.12775/FT.2019.008.