(1)
Dreikopel, T. Łaciński przekład Rozprawki Pseudo-Arystotelesa Peri\ tw=n a)retw=n Kai\ kakiw=n Franciszka Tidicaeusa, Profesora Gimnazjum Akademickiego W Toruniu. FT 2019, 19, 155-162.