Pietrzak, M. B., and J. Wilk. “METROPOLITAN AREAS IN CENTRAL POLAND AND THEIR IMPACT ON MIGRATION FLOWS”. Ekonomia I Prawo. Economics and Law, vol. 13, no. 4, Dec. 2014, pp. 545-58, doi:10.12775/EiP.2014.039.