Topolewski, Łukasz, and K. Topolewska. “Standard of Living in European Union Countries”. Ekonomia I Prawo. Economics and Law, vol. 22, no. 2, June 2023, pp. 369-83, doi:10.12775/EiP.2023.021.