Pietrzak, M. B. and Wilk, J. (2014) “METROPOLITAN AREAS IN CENTRAL POLAND AND THEIR IMPACT ON MIGRATION FLOWS”, Ekonomia i Prawo. Economics and Law, 13(4), pp. 545–558. doi: 10.12775/EiP.2014.039.