Topolewski, Łukasz and Topolewska, K. (2023) “Standard of living in European Union countries”, Ekonomia i Prawo. Economics and Law, 22(2), pp. 369–383. doi: 10.12775/EiP.2023.021.