Moszyński, Michał. 2009. “The Quality of Information on the Financial Market in the Context of the Financial Crisis”. Ekonomia I Prawo. Economics and Law 5 (1):43-58. https://doi.org/10.12775/EiP.2009.003.